Arbeid Arbeidsavklaringspenger

API change history

API for å finne vedtak og meldekort for NAV-brukere som mottar Arbeidsavklaringspenger (AAP).

Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:arbeid/v1/aap.

Altinn tjenestekode og tjenesteutgavekode er 5252_X, hvor X er 1 eller større.

Klikk her for begrepsforklaringer og kodeverksbeskrivelser.

Finn alle AAP-vedtak for en NAV-bruker i spesifisert tidsperiode.

Operasjonen henter en liste av AAP-vedtak for en NAV-bruker. Oppslag er på fødselsnummer. Kun vedtak som er iverksatt (løpende) eller avsluttet vil bli returnert. Dersom ingen vedtak tilfredstiller uttrekkskriteriene eller dersom NAV-brukeren ikke finnes i fagsystemet, vil en tom vedtaksliste bli returnert.

Operasjonen kan filtrere på perioden som vedtakene dekker ved å spesifisere fra-og-med- og til-og-med-datoer i input (fomDato/tomDato). Reglene for hvilke vedtaksdata som returneres, er som følger.

 • Ingen data som ligger utenfor samtykkeperioden vil bli returnert.
 • Dersom ikke fomDato og/eller tomDato er spesifisert, vil operasjonen i stedet bruke samtykkeperiodens start- og/eller sluttdato.
 • Dersom fomDato er spesifisert og et vedtak gjelder på denne datoen, vil vedtakets faktiske virkning fra dato bli returnert, eventuelt avgrenset til starten på samtykkeperioden.
 • Dersom tomDato er spesifisert og et vedtak gjelder på denne datoen, vil vedtakets faktiske virkning til dato bli returnert, eventuelt avgrenset til slutten på samtykkeperioden.
 • Dersom fomDato og/eller tomDato er spesifisert, men ligger utenfor samtykkeperioden, vil en 403-feil (ikke tilgang) bli returnert.

Tidligste vedtaksdata som uansett kan returneres for AAP er 01.03.2010.

Try it

Request

Request URL

Request parameters

 • (optional)
  string

  Format - date (as full-date in RFC3339). Fra-og-med-dato på ISO-8601 format for vedtak som ønskes returnert. Dersom parameteren ikke er spesifisert, brukes samtykkeperiodens startdato.

 • (optional)
  string

  Format - date (as full-date in RFC3339). Til-og-med-dato på ISO-8601 format for vedtak som ønskes returnert. Dersom parameteren ikke er spesifisert, brukes samtykkeperiodens sluttdato.

Request headers

 • string

  Format - byte. Standard Authorization header som inneholder et Base64-kodet Bearer-token (JWT-aksesstoken) utstedt av ID-Porten (Difi). Verdien må starte med "Bearer ", deretter følger tokenstrengen.

 • string

  Format - byte. Base64-kodet JWT-samtykketoken utstedt av Altinn.

 • string

  Fødselsnummer til NAV-brukeren som det spørres på.

 • string
  Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

Responses

200 OK

Returnerer vedtakene som ble funnet. Returneres også dersom NAV-brukeren ikke finnes i fagsystemet.

Representations

{
 "uttrekksperiode": {
  "fomDato": "string",
  "tomDato": "string"
 },
 "vedtaksliste": [
  {
   "vedtakId": 0,
   "virkningsperiode": {
    "fomDato": "string",
    "tomDato": "string"
   },
   "vedtakstype": {
    "kode": "string",
    "termnavn": "string"
   },
   "vedtaksvariant": {
    "kode": "string",
    "termnavn": "string"
   },
   "vedtaksstatus": {
    "kode": "string",
    "termnavn": "string"
   },
   "rettighetstype": {
    "kode": "string",
    "termnavn": "string"
   },
   "utfall": {
    "kode": "string",
    "termnavn": "string"
   },
   "aktivitetsfase": {
    "kode": "string",
    "termnavn": "string"
   }
  }
 ]
}
{
 "title": "VedtakResponse",
 "type": "object",
 "properties": {
  "uttrekksperiode": {
   "title": "Periode",
   "description": "Representerer en tidsperiode gitt ved en fra-og-med-dato og en valgfri til-og-med-dato.",
   "type": "object",
   "properties": {
    "fomDato": {
     "description": "Fra-og-med-dato for perioden.",
     "type": "string",
     "format": "date"
    },
    "tomDato": {
     "description": "Til-og-med-dato for perioden.",
     "type": "string",
     "format": "date"
    }
   },
   "required": [
    "fomDato"
   ]
  },
  "vedtaksliste": {
   "type": "array",
   "items": {
    "title": "Vedtak",
    "description": "Beskriver egenskapene til et vedtak.",
    "type": "object",
    "properties": {
     "vedtakId": {
      "description": "Unik identifikator på vedtaket.",
      "type": "integer",
      "format": "int32"
     },
     "virkningsperiode": {
      "title": "Periode",
      "description": "Representerer en tidsperiode gitt ved en fra-og-med-dato og en valgfri til-og-med-dato.",
      "type": "object",
      "properties": {
       "fomDato": {
        "description": "Fra-og-med-dato for perioden.",
        "type": "string",
        "format": "date"
       },
       "tomDato": {
        "description": "Til-og-med-dato for perioden.",
        "type": "string",
        "format": "date"
       }
      },
      "required": [
       "fomDato"
      ]
     },
     "vedtakstype": {
      "description": "Kodeverk for vedtakstype.\n\n<table>\n <tr><th align=\"left\">Kodeverdi</th><th align=\"left\">Termnavn</th></tr>\n <tr><td>O</td><td>Ny rettighet</td></tr>\n <tr><td>E</td><td>Endring</td></tr>\n <tr><td>G</td><td>Gjenopptak</td></tr>\n <tr><td>S</td><td>Stans</td></tr>\n</table>\n",
      "allOf": [
       {
        "title": "Kodeverdi",
        "description": "Generell kodeverkstype.",
        "type": "object",
        "properties": {
         "kode": {
          "description": "Kodeverdi i fagsystem-internt kodeverk.",
          "type": "string"
         },
         "termnavn": {
          "description": "Beskrivende navn på kodeverdien.",
          "type": "string"
         }
        },
        "required": [
         "kode"
        ]
       }
      ]
     },
     "vedtaksvariant": {
      "description": "Kodeverk for vedtaksvariant. Prefiks (O/E/G/S) refererer til vedtakstypen som vedtaksvarianten gjelder for.\n\n<table>\n <tr><th align=\"left\">Kodeverdi</th><th align=\"left\">Termnavn</th></tr>\n <tr><td>O_AVSLAG</td><td>Avslag på søknad</td></tr>\n <tr><td>O_INNV_NAV</td><td>Innvilgelse (generell)</td></tr>\n <tr><td>O_INNV_SOKNAD</td><td>Innvilgelse av søknad</td></tr>\n <tr><td>E_FORLENGE</td><td>Forlengelse</td></tr>\n <tr><td>E_VERDI</td><td>Endring</td></tr>\n <tr><td>G_AVSLAG</td><td>Avslag på søknad om gjenopptak</td></tr>\n <tr><td>G_INNV_NAV</td><td>Gjenopptak (av andre grunner enn etter søknad)</td></tr>\n <tr><td>G_INNV_SOKNAD</td><td>Innvilgelse av søknad om gjenopptak</td></tr>\n <tr><td>S_DOD</td><td>Stans ved dødsfall</td></tr>\n <tr><td>S_OPPHOR</td><td>Opphør (Endelig avslag)</td></tr>\n <tr><td>S_STANS</td><td>Stans</td></tr>\n</table>\n",
      "allOf": [
       {
        "title": "Kodeverdi",
        "description": "Generell kodeverkstype.",
        "type": "object",
        "properties": {
         "kode": {
          "description": "Kodeverdi i fagsystem-internt kodeverk.",
          "type": "string"
         },
         "termnavn": {
          "description": "Beskrivende navn på kodeverdien.",
          "type": "string"
         }
        },
        "required": [
         "kode"
        ]
       }
      ]
     },
     "vedtaksstatus": {
      "description": "Kodeverk for vedtaksstatus.\n\n<table>\n <tr><th align=\"left\">Kodeverdi</th><th align=\"left\">Termnavn</th></tr>\n <tr><td>AVSLU</td><td>Avsluttet</td></tr>\n <tr><td>IVERK</td><td>Iverksatt</td></tr>\n</table>\n",
      "allOf": [
       {
        "title": "Kodeverdi",
        "description": "Generell kodeverkstype.",
        "type": "object",
        "properties": {
         "kode": {
          "description": "Kodeverdi i fagsystem-internt kodeverk.",
          "type": "string"
         },
         "termnavn": {
          "description": "Beskrivende navn på kodeverdien.",
          "type": "string"
         }
        },
        "required": [
         "kode"
        ]
       }
      ]
     },
     "rettighetstype": {
      "description": "Kodeverk for rettighetstype.\n\n<table>\n <tr><th align=\"left\">Kodeverdi</th><th align=\"left\">Termnavn</th></tr>\n <tr><td>AAP</td><td>Arbeidsavklaringspenger</td></tr>\n <tr><td>AA115</td><td>§11-5 nedsatt arbeidsevne</td></tr>\n</table>\n",
      "allOf": [
       {
        "title": "Kodeverdi",
        "description": "Generell kodeverkstype.",
        "type": "object",
        "properties": {
         "kode": {
          "description": "Kodeverdi i fagsystem-internt kodeverk.",
          "type": "string"
         },
         "termnavn": {
          "description": "Beskrivende navn på kodeverdien.",
          "type": "string"
         }
        },
        "required": [
         "kode"
        ]
       }
      ]
     },
     "utfall": {
      "description": "Kodeverk for utfallet til vedtaket.\n\n<table>\n <tr><th align=\"left\">Kodeverdi</th><th align=\"left\">Termnavn</th></tr>\n <tr><td>JA</td><td>Ja</td></tr>\n <tr><td>NEI</td><td>Nei</td></tr>\n</table>\n",
      "allOf": [
       {
        "title": "Kodeverdi",
        "description": "Generell kodeverkstype.",
        "type": "object",
        "properties": {
         "kode": {
          "description": "Kodeverdi i fagsystem-internt kodeverk.",
          "type": "string"
         },
         "termnavn": {
          "description": "Beskrivende navn på kodeverdien.",
          "type": "string"
         }
        },
        "required": [
         "kode"
        ]
       }
      ]
     },
     "aktivitetsfase": {
      "description": "Kodeverk for aktivitetsfasen til vedtaket.\n\n<table>\n <tr><th align=\"left\">Kodeverdi</th><th align=\"left\">Termnavn</th></tr>\n <tr><td>AU</td><td>Arbeidsutprøving</td></tr>\n <tr><td>FA</td><td>Ferdig avklart</td></tr>\n <tr><td>IKKE</td><td>Ikke spesif. aktivitetsfase</td></tr>\n <tr><td>SPE</td><td>Sykepengeerstatning</td></tr>\n <tr><td>UA</td><td>Under arbeidsavklaring</td></tr>\n <tr><td>UVUP</td><td>Vurdering for uføre</td></tr>\n</table>\n",
      "allOf": [
       {
        "title": "Kodeverdi",
        "description": "Generell kodeverkstype.",
        "type": "object",
        "properties": {
         "kode": {
          "description": "Kodeverdi i fagsystem-internt kodeverk.",
          "type": "string"
         },
         "termnavn": {
          "description": "Beskrivende navn på kodeverdien.",
          "type": "string"
         }
        },
        "required": [
         "kode"
        ]
       }
      ]
     }
    },
    "required": [
     "vedtakId",
     "virkningsperiode",
     "vedtakstype",
     "vedtaksstatus",
     "rettighetstype",
     "utfall",
     "aktivitetsfase"
    ]
   }
  }
 },
 "required": [
  "vedtaksliste"
 ]
}

400 Bad Request

Ugyldig input i forespørselen.

Representations

{
 "timestamp": "string",
 "status": 0,
 "message": "string",
 "method": "string",
 "path": "string",
 "correlationId": "string"
}
{
 "title": "ApiError",
 "description": "Feilinformasjon som normalt blir returnert ved HTTP status 4xx og 5xx.",
 "type": "object",
 "properties": {
  "timestamp": {
   "description": "Tidspunktet feilen oppstod. Formatet er yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ.",
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "status": {
   "description": "Inneholder HTTP statuskoden som ble returnert.",
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "message": {
   "description": "Tekst som beskriver feilen som oppstod.",
   "type": "string"
  },
  "method": {
   "description": "HTTP-metoden i API-kallet. (Normalt GET.)",
   "type": "string"
  },
  "path": {
   "description": "Request URI til operasjonen som ble kalt.",
   "type": "string"
  },
  "correlationId": {
   "description": "Korrelasjon ID som kan oppgis som referanse ved feil fra API-kallet.",
   "type": "string"
  }
 },
 "required": [
  "timestamp",
  "message"
 ]
}

401 Unauthorized

Konsumenten mangler gyldig aksesstoken.

Representations

{
 "timestamp": "string",
 "status": 0,
 "message": "string",
 "method": "string",
 "path": "string",
 "correlationId": "string"
}
{
 "title": "ApiError",
 "description": "Feilinformasjon som normalt blir returnert ved HTTP status 4xx og 5xx.",
 "type": "object",
 "properties": {
  "timestamp": {
   "description": "Tidspunktet feilen oppstod. Formatet er yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ.",
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "status": {
   "description": "Inneholder HTTP statuskoden som ble returnert.",
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "message": {
   "description": "Tekst som beskriver feilen som oppstod.",
   "type": "string"
  },
  "method": {
   "description": "HTTP-metoden i API-kallet. (Normalt GET.)",
   "type": "string"
  },
  "path": {
   "description": "Request URI til operasjonen som ble kalt.",
   "type": "string"
  },
  "correlationId": {
   "description": "Korrelasjon ID som kan oppgis som referanse ved feil fra API-kallet.",
   "type": "string"
  }
 },
 "required": [
  "timestamp",
  "message"
 ]
}

403 Forbidden

Konsumenten har ikke tilgang til vedtaksinformasjon. Situasjoner som kan gi feilen er som følger.

 • Scope til aksesstoken gir ikke tilgang til vedtaksdata.
 • Konsumenten mangler gyldig samtykketoken.
 • Samtykketokenet er ikke utstedt av altinn.no (iss).
 • Samtykket har passert utløpstidspunktet (ValidToDate).
 • Organisasjonsnummer som samtykket er i gitt til er ikke i overensstemmelse med organisasjonsnummeret som aksesstokenet er utstedt til.
 • Fødselsnummeret som har gitt samtykket er ikke i overensstemmelse med fødselsnummeret det spørres på.
 • Forespurt periode ligger utenfor samtykkeperioden.

Representations

{
 "timestamp": "string",
 "status": 0,
 "message": "string",
 "method": "string",
 "path": "string",
 "correlationId": "string"
}
{
 "title": "ApiError",
 "description": "Feilinformasjon som normalt blir returnert ved HTTP status 4xx og 5xx.",
 "type": "object",
 "properties": {
  "timestamp": {
   "description": "Tidspunktet feilen oppstod. Formatet er yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ.",
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "status": {
   "description": "Inneholder HTTP statuskoden som ble returnert.",
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "message": {
   "description": "Tekst som beskriver feilen som oppstod.",
   "type": "string"
  },
  "method": {
   "description": "HTTP-metoden i API-kallet. (Normalt GET.)",
   "type": "string"
  },
  "path": {
   "description": "Request URI til operasjonen som ble kalt.",
   "type": "string"
  },
  "correlationId": {
   "description": "Korrelasjon ID som kan oppgis som referanse ved feil fra API-kallet.",
   "type": "string"
  }
 },
 "required": [
  "timestamp",
  "message"
 ]
}

500 Internal Server Error

Intern feil i tjenesten.

Representations

{
 "timestamp": "string",
 "status": 0,
 "message": "string",
 "method": "string",
 "path": "string",
 "correlationId": "string"
}
{
 "title": "ApiError",
 "description": "Feilinformasjon som normalt blir returnert ved HTTP status 4xx og 5xx.",
 "type": "object",
 "properties": {
  "timestamp": {
   "description": "Tidspunktet feilen oppstod. Formatet er yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ.",
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "status": {
   "description": "Inneholder HTTP statuskoden som ble returnert.",
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "message": {
   "description": "Tekst som beskriver feilen som oppstod.",
   "type": "string"
  },
  "method": {
   "description": "HTTP-metoden i API-kallet. (Normalt GET.)",
   "type": "string"
  },
  "path": {
   "description": "Request URI til operasjonen som ble kalt.",
   "type": "string"
  },
  "correlationId": {
   "description": "Korrelasjon ID som kan oppgis som referanse ved feil fra API-kallet.",
   "type": "string"
  }
 },
 "required": [
  "timestamp",
  "message"
 ]
}

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api-preprod.nav.no/arbeid/v1/aap/vedtak?fomDato={string}&tomDato={string}"
-H "Authorization: "
-H "NAV-Samtykke-Token: "
-H "NAV-PersonIdent: "
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("NAV-Samtykke-Token", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("NAV-PersonIdent", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      // Request parameters
      queryString["fomDato"] = "{string}";
      queryString["tomDato"] = "{string}";
      var uri = "https://api-preprod.nav.no/arbeid/v1/aap/vedtak?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api-preprod.nav.no/arbeid/v1/aap/vedtak");

      builder.setParameter("fomDato", "{string}");
      builder.setParameter("tomDato", "{string}");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("Authorization", "");
      request.setHeader("NAV-Samtykke-Token", "");
      request.setHeader("NAV-PersonIdent", "");
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "fomDato": "{string}",
      "tomDato": "{string}",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api-preprod.nav.no/arbeid/v1/aap/vedtak?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Authorization","");
        xhrObj.setRequestHeader("NAV-Samtykke-Token","");
        xhrObj.setRequestHeader("NAV-PersonIdent","");
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api-preprod.nav.no/arbeid/v1/aap/vedtak";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"fomDato={string}",
             @"tomDato={string}",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"Authorization"];
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"NAV-Samtykke-Token"];
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"NAV-PersonIdent"];
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api-preprod.nav.no/arbeid/v1/aap/vedtak');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Authorization' => '',
  'NAV-Samtykke-Token' => '',
  'NAV-PersonIdent' => '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'fomDato' => '{string}',
  'tomDato' => '{string}',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'NAV-Samtykke-Token': '',
  'NAV-PersonIdent': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'fomDato': '{string}',
  'tomDato': '{string}',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api-preprod.nav.no')
  conn.request("GET", "/arbeid/v1/aap/vedtak?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'NAV-Samtykke-Token': '',
  'NAV-PersonIdent': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'fomDato': '{string}',
  'tomDato': '{string}',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api-preprod.nav.no')
  conn.request("GET", "/arbeid/v1/aap/vedtak?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api-preprod.nav.no/arbeid/v1/aap/vedtak')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'fomDato' => '{string}',
  'tomDato' => '{string}'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Authorization'] = ''
# Request headers
request['NAV-Samtykke-Token'] = ''
# Request headers
request['NAV-PersonIdent'] = ''
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body