Helse Trygdehendelser

API change history

Tilkobling:

For å kunne benytte tjeneste må konsumenten være autentisert via ID-Porten til Difi etter avtale med NAV. For å kunne bruke tjenesten må scope spesifiseres i autentiseringen mot ID-porten til å være: nav:helse/v1/trygdehendelser.

Tjenesten:

Tjenesten tillater konsumenter å hente ut hendelser om personer relatert til medlemskap i folketrygden ved at konsumenter spesifiserer fra hvilket hendelsesnummer de ønsker å motta meldinger, og hvor mange de ønsker(maksimalt 100 per forespørsel). Hendelsene kan filtreres ved at konsument oppgir hvilken hjemmelgruppe som ønskes.

Hent hendelser fra kø.

Hent hendelser fra kø.

Try it

Request

Request URL

Request parameters

 • integer

  Format - int64. Hendelsesnummer man ønsker å hente fra og med.

 • (optional)
  integer

  Format - int32. Antall hendelser konsument ønsker å hente ut etter innsendt hendelsesnummer.

 • (optional)
  string

  Filter for hjemmelgruppe, der "ALLE" inkluderer både "OEVRIGE" og "EOS".

Request headers

 • string

  Format - byte. Standard Authorization header som inneholder et Base64-kodet Bearer-token (JWT-aksesstoken) utstedt av ID-Porten (Difi). Verdien må starte med "Bearer ", deretter følger tokenstrengen.

 • string
  Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

Responses

200 OK

OK

Representations

{
 "antallHendelser": 0,
 "hendelser": [
  {
   "hendelsesnummer": 0,
   "innhold": {
    "periodeId": 0,
    "personident": "string"
   },
   "metadata": {
    "hjemmelgruppe": "EOS",
    "opprettetDato": "string"
   },
   "type": "OPPRETTET"
  }
 ],
 "totaltAntallHendelser": 0
}
{
 "type": "object",
 "properties": {
  "antallHendelser": {
   "type": "integer",
   "format": "int32",
   "description": "Antall hendelser i listen \"hendelser\"."
  },
  "hendelser": {
   "type": "array",
   "description": "Liste med hendelser basert på request.",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "hendelsesnummer": {
      "type": "integer",
      "format": "int64",
      "description": "Hendelsens sekvensnummer."
     },
     "innhold": {
      "description": "En hendelses sentrale innhold",
      "type": "object",
      "properties": {
       "periodeId": {
        "type": "integer",
        "format": "int64",
        "description": "Identifikator for medlemskapsperioden hendelsen gjelder. Brukes ved oppslag i Medlemskapsregisteret."
       },
       "personident": {
        "type": "string",
        "description": "FNR/DNR som hendelsen gjelder."
       }
      },
      "title": "Innhold"
     },
     "metadata": {
      "description": "Beskrivelse av en hendelse.",
      "type": "object",
      "properties": {
       "hjemmelgruppe": {
        "type": "string",
        "description": "Hvilken hjemmelgruppe hendelsene tilhører.",
        "enum": [
         "EOS",
         "OEVRIGE",
         "ALLE"
        ]
       },
       "opprettetDato": {
        "type": "string",
        "format": "date-time",
        "description": "Tidsstempel da hendelsen ble motatt fra Medlemskapsregisteret."
       }
      },
      "title": "Metadata"
     },
     "type": {
      "type": "string",
      "description": "Beskriver hva hendelsen omhandler, eksempelvis melding om endring/oppretting/avsluttning av en medlemskapsperiode.",
      "enum": [
       "OPPRETTET",
       "ENDRET",
       "ANNULLERT"
      ]
     }
    },
    "title": "Hendelse",
    "description": "Beskrivelse av èn enkelthendelse."
   }
  },
  "totaltAntallHendelser": {
   "type": "integer",
   "format": "int64",
   "description": "Totalt antall tilgjengelige hendelser som tilfredsstiller requesten."
  }
 },
 "title": "Trygdehendelse",
 "description": "Responsen fra GET /api/v1/hendelser"
}

401 Unauthorized

Unauthorized

403 Forbidden

Forbidden

404 Not Found

Not Found

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api-preprod.nav.no/helse/v1/trygdehendelser/hendelser?hendelsesnummer={hendelsesnummer}?antallHendelser=1&hjemmelgruppe=EOS"
-H "Authorization: "
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      // Request parameters
      queryString["antallHendelser"] = "1";
      queryString["hjemmelgruppe"] = "EOS";
      var uri = "https://api-preprod.nav.no/helse/v1/trygdehendelser/hendelser?hendelsesnummer={hendelsesnummer}&" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api-preprod.nav.no/helse/v1/trygdehendelser/hendelser?hendelsesnummer={hendelsesnummer}");

      builder.setParameter("antallHendelser", "1");
      builder.setParameter("hjemmelgruppe", "EOS");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("Authorization", "");
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "antallHendelser": "1",
      "hjemmelgruppe": "EOS",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api-preprod.nav.no/helse/v1/trygdehendelser/hendelser?hendelsesnummer={hendelsesnummer}&" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Authorization","");
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api-preprod.nav.no/helse/v1/trygdehendelser/hendelser?hendelsesnummer={hendelsesnummer}";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"antallHendelser=1",
             @"hjemmelgruppe=EOS",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"Authorization"];
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api-preprod.nav.no/helse/v1/trygdehendelser/hendelser?hendelsesnummer={hendelsesnummer}');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Authorization' => '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'antallHendelser' => '1',
  'hjemmelgruppe' => 'EOS',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'antallHendelser': '1',
  'hjemmelgruppe': 'EOS',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api-preprod.nav.no')
  conn.request("GET", "/helse/v1/trygdehendelser/hendelser?hendelsesnummer={hendelsesnummer}&%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'antallHendelser': '1',
  'hjemmelgruppe': 'EOS',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api-preprod.nav.no')
  conn.request("GET", "/helse/v1/trygdehendelser/hendelser?hendelsesnummer={hendelsesnummer}&%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api-preprod.nav.no/helse/v1/trygdehendelser/hendelser?hendelsesnummer={hendelsesnummer}')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'antallHendelser' => '1',
  'hjemmelgruppe' => 'EOS'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Authorization'] = ''
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body