Helse Medlemskapsunntak

API change history

Tilkobling:

For å kunne benytte tjenesten må konsumenten være autorisert i Maskinporten etter avtale med NAV. Scopet på access tokenet fra Maskinporten må være: nav:helse/v1/medlemskapsunntak.

Tjenesten:

Tjenesten tillater konsumenter å hente perioder som beskriver unntak fra hovedregelen om personers medlemskap i den norske folketrygden. Avhengig av hvilket endepunkt man bruker gjør man dette ved å spesifisere en naturlig ident (D- eller fødselsnummer), eller den funksjonelle ID'en til et konkret medlemskapsunntak.

Henter ut informasjon om et spesifikt medlemskapsunntak

Henter ut informasjon om et spesifikt medlemskapsunntak

Try it

Request

Request URL

Request parameters

 • integer

  Format - int64. Den funksjonelle ID'en til perioden man ønsker å hente.

 • (optional)
  boolean

  Hvorvidt man er interessert i å se sporingsinformasjonen som er registrert på perioden.

Request headers

 • string

  Standard Authorization header som inneholder et Base64-kodet Bearer-token (JWT-aksesstoken) utstedt av Maskinporten. Verdien må starte med "Bearer ", etterfulgt av tokenet.

 • string

  En identifikator for denne kallrekken som kan brukes i debugging dersom en feil skulle oppstå.

 • string

  Navnet på servicebrukeren til applikasjonen som gjør kallet - for eksempel "hdir".

 • string
  Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

Responses

200 OK

OK

Representations

{
 "dekning": "string",
 "fraOgMed": "string",
 "grunnlag": "string",
 "helsedel": true,
 "ident": "string",
 "lovvalg": "string",
 "lovvalgsland": "string",
 "medlem": true,
 "sporingsinformasjon": {
  "besluttet": "string",
  "kilde": "string",
  "kildedokument": "string",
  "opprettet": "string",
  "opprettetAv": "string",
  "registrert": "string",
  "sistEndret": "string",
  "sistEndretAv": "string",
  "versjon": 0
 },
 "status": "string",
 "statusaarsak": "string",
 "studieinformasjon": {
  "delstudie": true,
  "soeknadInnvilget": true,
  "statsborgerland": "string",
  "studieland": "string"
 },
 "tilOgMed": "string",
 "unntakId": 0
}
{
 "type": "object",
 "required": [
  "fraOgMed",
  "grunnlag",
  "helsedel",
  "ident",
  "lovvalg",
  "medlem",
  "status",
  "tilOgMed",
  "unntakId"
 ],
 "properties": {
  "dekning": {
   "type": "string",
   "description": "Dekningsgraden for dette medlemskapsunntaket."
  },
  "fraOgMed": {
   "type": "string",
   "format": "date",
   "description": "Startdatoen for perioden til medlemskapsunntaket, på ISO-8601 format."
  },
  "grunnlag": {
   "type": "string",
   "description": "Grunnlaget for dette medlemskapsunntaket."
  },
  "helsedel": {
   "type": "boolean",
   "description": "Hvorvidt dekningen for medlemskapsunntaket har en helsedel."
  },
  "ident": {
   "type": "string",
   "description": "Den naturlige identen som medlemskapsunntaket er lagret på."
  },
  "lovvalg": {
   "type": "string",
   "description": "Lovvalget for dette medlemskapsunntaket."
  },
  "lovvalgsland": {
   "type": "string",
   "description": "Landet dette medlemskapsunntaket gjelder for."
  },
  "medlem": {
   "type": "boolean",
   "description": "Beskriver hvorvidt dette medlemskapsunntaket handler om et medlemskap i folketrygden eller ikke."
  },
  "sporingsinformasjon": {
   "description": "Metadata knyttet til medlemskapsunntaket.",
   "type": "object",
   "required": [
    "kilde",
    "opprettet",
    "opprettetAv",
    "sistEndret",
    "sistEndretAv",
    "versjon"
   ],
   "properties": {
    "besluttet": {
     "type": "string",
     "format": "date",
     "description": "Når det ble tatt en beslutning om dette medlemskapsunntaket, på ISO-8601-format."
    },
    "kilde": {
     "type": "string",
     "description": "Hvilket system medlemskapsunntaket kommer fra."
    },
    "kildedokument": {
     "type": "string",
     "description": "I hvilken form søknaden om medlemskapsunntak kom til kilden."
    },
    "opprettet": {
     "type": "string",
     "format": "date-time",
     "description": "Når medlemskapsunntaket ble opprettet, på ISO-8601-format."
    },
    "opprettetAv": {
     "type": "string",
     "description": "Hvem eller hva som opprettet medlemskapsunntaket."
    },
    "registrert": {
     "type": "string",
     "format": "date",
     "description": "Når dette medlemskapsunntaket ble registrert, på ISO-8601-format."
    },
    "sistEndret": {
     "type": "string",
     "format": "date-time",
     "description": "Når medlemskapsunntaket sist ble endret, på ISO-8601-format."
    },
    "sistEndretAv": {
     "type": "string",
     "description": "Hvem eller hva som sist endret medlemskapsunntaket."
    },
    "versjon": {
     "type": "integer",
     "format": "int32",
     "description": "Versjonsnummeret på dette medlemskapsunntaket. Dette sier noe om hvor mange ganger unntaket har blitt endret."
    }
   },
   "title": "Sporingsinformasjon"
  },
  "status": {
   "type": "string",
   "description": "Sluttdatoen for perioden til medlemskapsunntaket."
  },
  "statusaarsak": {
   "type": "string",
   "description": "Dersom statusen på medlemskapsunntaket ikke er gyldig vil dette feltet beskrive hvorfor."
  },
  "studieinformasjon": {
   "description": "Studieinformasjonen som er registrert på et medlemskapsunntak.",
   "type": "object",
   "required": [
    "delstudie",
    "soeknadInnvilget",
    "statsborgerland"
   ],
   "properties": {
    "delstudie": {
     "type": "boolean",
     "description": "Hvorvidt studenten er deltidsstudent."
    },
    "soeknadInnvilget": {
     "type": "boolean",
     "description": "Om søknaden om studielån er blitt innvilget av Lånekassen."
    },
    "statsborgerland": {
     "type": "string",
     "description": "Hvilket land studenten er statsborger i."
    },
    "studieland": {
     "type": "string",
     "description": "Hvilket land studenten studerer i."
    }
   },
   "title": "Studieinformasjon"
  },
  "tilOgMed": {
   "type": "string",
   "format": "date",
   "description": "Sluttdatoen for perioden til medlemskapsunntaket, på ISO-8601 format.."
  },
  "unntakId": {
   "type": "integer",
   "format": "int64",
   "description": "Den funksjonelle ID'en til et medlemskapsunntak."
  }
 },
 "title": "Medlemskapsunntak",
 "description": "Informasjonen som er tilgjengelig om et medlemskapsunntak."
}

401 Unauthorized

Unauthorized

Representations

403 Forbidden

Forbidden

Representations

404 Not Found

Not Found

Representations

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api-preprod.nav.no/helse/v1/medlemskapsunntak/{unntakId}?inkluderSporingsinfo=false"
-H "Authorization: "
-H "Nav-Call-Id: "
-H "Nav-Consumer-Id: "
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Nav-Call-Id", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Nav-Consumer-Id", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      // Request parameters
      queryString["inkluderSporingsinfo"] = "false";
      var uri = "https://api-preprod.nav.no/helse/v1/medlemskapsunntak/{unntakId}?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api-preprod.nav.no/helse/v1/medlemskapsunntak/{unntakId}");

      builder.setParameter("inkluderSporingsinfo", "false");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("Authorization", "");
      request.setHeader("Nav-Call-Id", "");
      request.setHeader("Nav-Consumer-Id", "");
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "inkluderSporingsinfo": "false",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api-preprod.nav.no/helse/v1/medlemskapsunntak/{unntakId}?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Authorization","");
        xhrObj.setRequestHeader("Nav-Call-Id","");
        xhrObj.setRequestHeader("Nav-Consumer-Id","");
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api-preprod.nav.no/helse/v1/medlemskapsunntak/{unntakId}";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"inkluderSporingsinfo=false",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"Authorization"];
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"Nav-Call-Id"];
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"Nav-Consumer-Id"];
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api-preprod.nav.no/helse/v1/medlemskapsunntak/{unntakId}');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Authorization' => '',
  'Nav-Call-Id' => '',
  'Nav-Consumer-Id' => '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'inkluderSporingsinfo' => 'false',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'Nav-Call-Id': '',
  'Nav-Consumer-Id': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'inkluderSporingsinfo': 'false',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api-preprod.nav.no')
  conn.request("GET", "/helse/v1/medlemskapsunntak/{unntakId}?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'Nav-Call-Id': '',
  'Nav-Consumer-Id': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'inkluderSporingsinfo': 'false',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api-preprod.nav.no')
  conn.request("GET", "/helse/v1/medlemskapsunntak/{unntakId}?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api-preprod.nav.no/helse/v1/medlemskapsunntak/{unntakId}')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'inkluderSporingsinfo' => 'false'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Authorization'] = ''
# Request headers
request['Nav-Call-Id'] = ''
# Request headers
request['Nav-Consumer-Id'] = ''
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body