Helse Medlemskapsunntak

API change history

Tilkobling:

For å kunne benytte tjenesten må konsumenten være autorisert i Maskinporten etter avtale med NAV. Scopet på access tokenet fra Maskinporten må være: nav:helse/v1/medlemskapsunntak.

Tjenesten:

Tjenesten tillater konsumenter å hente perioder som beskriver unntak fra hovedregelen om personers medlemskap i den norske folketrygden. Avhengig av hvilket endepunkt man bruker gjør man dette ved å spesifisere en naturlig ident (D- eller fødselsnummer), eller den funksjonelle ID'en til et konkret medlemskapsunntak.

Henter ut medlemskapsunntak for en spesifikk person.

Henter ut medlemskapsunntak for en spesifikk person.

Try it

Request

Request URL

Request parameters

 • (optional)
  string

  Dersom man kun ønsker perioder med en viss type kan man bruke "MED_MEDLEMSKAP" eller "UTEN_MEDLEMSKAP".

 • (optional)
  string

  Dersom man ikke ønsker å hente perioder uansett kilde kan man spesifisere hvilke man er interessert i her.

 • (optional)
  string

  Format - date (as full-date in RFC3339). Definerer startdatoen for vinduet man skal hente perioder for. Kun perioder som er innenfor dette vinduet vil returneres. Datoen er på ISO-8601-format.

 • (optional)
  string

  Format - date (as full-date in RFC3339). Definerer sluttdatoen for vinduet man skal hente perioder for. Kun perioder som er innenfor dette vinduet vil returneres. Datoen er på ISO-8601-format.

 • (optional)
  boolean

  Hvorvidt man er interessert i å se sporingsinformasjonen som er registrert på periodene som hentes ut.

 • (optional)
  string

  Dersom man ikke ønsker å hente perioder uansett status kan man spesifisere hvilke man er interessert i her.

Request headers

 • string

  Standard Authorization header som inneholder et Base64-kodet Bearer-token (JWT-aksesstoken) utstedt av Maskinporten. Verdien må starte med "Bearer ", etterfulgt av tokenet.

 • string

  En identifikator for kallet som kan brukes i debugging dersom en feil skulle oppstå.

 • string

  Navnet på servicebrukeren til applikasjonen som gjør kallet - for eksempel "hdir".

 • string

  Identen til personen man ønsker å slå opp. Dette kan være en naturlig ident (DNR/FNR).

 • string
  Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

Responses

200 OK

OK

Representations

401 Unauthorized

Unauthorized

Representations

403 Forbidden

Forbidden

Representations

404 Not Found

Not Found

Representations

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api-preprod.nav.no/helse/v1/medlemskapsunntak/?type={string}&ekskluderKilder={string}&fraOgMed={string}&tilOgMed={string}&inkluderSporingsinfo=false&statuser={string}"
-H "Authorization: "
-H "Nav-Call-Id: "
-H "Nav-Consumer-Id: "
-H "Nav-Personident: "
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Nav-Call-Id", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Nav-Consumer-Id", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Nav-Personident", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      // Request parameters
      queryString["type"] = "{string}";
      queryString["ekskluderKilder"] = "{string}";
      queryString["fraOgMed"] = "{string}";
      queryString["tilOgMed"] = "{string}";
      queryString["inkluderSporingsinfo"] = "false";
      queryString["statuser"] = "{string}";
      var uri = "https://api-preprod.nav.no/helse/v1/medlemskapsunntak/?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api-preprod.nav.no/helse/v1/medlemskapsunntak/");

      builder.setParameter("type", "{string}");
      builder.setParameter("ekskluderKilder", "{string}");
      builder.setParameter("fraOgMed", "{string}");
      builder.setParameter("tilOgMed", "{string}");
      builder.setParameter("inkluderSporingsinfo", "false");
      builder.setParameter("statuser", "{string}");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("Authorization", "");
      request.setHeader("Nav-Call-Id", "");
      request.setHeader("Nav-Consumer-Id", "");
      request.setHeader("Nav-Personident", "");
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "type": "{string}",
      "ekskluderKilder": "{string}",
      "fraOgMed": "{string}",
      "tilOgMed": "{string}",
      "inkluderSporingsinfo": "false",
      "statuser": "{string}",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api-preprod.nav.no/helse/v1/medlemskapsunntak/?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Authorization","");
        xhrObj.setRequestHeader("Nav-Call-Id","");
        xhrObj.setRequestHeader("Nav-Consumer-Id","");
        xhrObj.setRequestHeader("Nav-Personident","");
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api-preprod.nav.no/helse/v1/medlemskapsunntak/";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"type={string}",
             @"ekskluderKilder={string}",
             @"fraOgMed={string}",
             @"tilOgMed={string}",
             @"inkluderSporingsinfo=false",
             @"statuser={string}",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"Authorization"];
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"Nav-Call-Id"];
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"Nav-Consumer-Id"];
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"Nav-Personident"];
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api-preprod.nav.no/helse/v1/medlemskapsunntak/');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Authorization' => '',
  'Nav-Call-Id' => '',
  'Nav-Consumer-Id' => '',
  'Nav-Personident' => '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'type' => '{string}',
  'ekskluderKilder' => '{string}',
  'fraOgMed' => '{string}',
  'tilOgMed' => '{string}',
  'inkluderSporingsinfo' => 'false',
  'statuser' => '{string}',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'Nav-Call-Id': '',
  'Nav-Consumer-Id': '',
  'Nav-Personident': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'type': '{string}',
  'ekskluderKilder': '{string}',
  'fraOgMed': '{string}',
  'tilOgMed': '{string}',
  'inkluderSporingsinfo': 'false',
  'statuser': '{string}',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api-preprod.nav.no')
  conn.request("GET", "/helse/v1/medlemskapsunntak/?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'Nav-Call-Id': '',
  'Nav-Consumer-Id': '',
  'Nav-Personident': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'type': '{string}',
  'ekskluderKilder': '{string}',
  'fraOgMed': '{string}',
  'tilOgMed': '{string}',
  'inkluderSporingsinfo': 'false',
  'statuser': '{string}',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api-preprod.nav.no')
  conn.request("GET", "/helse/v1/medlemskapsunntak/?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api-preprod.nav.no/helse/v1/medlemskapsunntak/')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'type' => '{string}',
  'ekskluderKilder' => '{string}',
  'fraOgMed' => '{string}',
  'tilOgMed' => '{string}',
  'inkluderSporingsinfo' => 'false',
  'statuser' => '{string}'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Authorization'] = ''
# Request headers
request['Nav-Call-Id'] = ''
# Request headers
request['Nav-Consumer-Id'] = ''
# Request headers
request['Nav-Personident'] = ''
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body